วางแผนการเงินกับ คุณนายตุ๊กติ๊ก EP.5 Tax Planning

อ่าน 671


ฉบับย่อ

การวางแผนภาษี หรือการหาสิ่งที่จะมานำมาลดหย่อน เป็นเพียงผลพลอยได้ เพราะถ้าเรามีงบประมาณจำกัดในการเลือกตัวลดหย่อน สุดท้ายแล้วเราจะเลือกสิ่งที่เกิดประโยชน์กับเราที่สุด กล่าวคือได้ประโยชน์ทั้งได้ Cash Flow กลับมาและได้บรรลุเป้าหมายทางการเงินบางประการ เช่น เลือก RMF ได้ทั้งลดหย่อนภาษีและได้วางแผนเกษียณ


EP. 5 Tax Planning : วางแผนภาษี

     ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเacศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป ซึ่งฐานภาษีอัตราภาษี รวมถึงลดหย่อนต่างๆที่ update สามารถหาข้อมูลได้จาก www.rd.go.th

ทำไมเราต้องวางแผนภาษี

    การวางแผนภาษี หรือการหาสิ่งที่จะมานำมาลดหย่อน เป็นเพียงผลพลอยได้ เพราะถ้าเรามีงบประมาณจำกัดในการเลือกตัวลดหย่อน สุดท้ายแล้วเราจะเลือกสิ่งที่เกิดประโยชน์กับเราที่สุด เช่น     เลือก RMF เพราะวางเป้าหมายเกษียณ เลือกประกันเพราะได้ความคุ้มครอง เป็นต้น และถ้าเราไม่ทำตามเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีค่าปรับสูงถึง 1.5% ต่อเดือน


กรณีบุคคลธรรมดา จะมีลดหย่อนเพื่อตัดเป็นเป็นค่าใช้จ่าย เช่น 

    - ประกันชีวิต , ประกักนสุขภาพ , ประกันบำนาญ

    - กองทุน กบข, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , SSF , RMF

    - ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย

    - เงินบริจาค

 

กรณีเจ้าของกิจการ จะมีลดหย่อนเพื่อตัดเป็นเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ ได้แก่

1.ประกันกลุ่ม การรับทำประกันภัยบุคคลแบบหลายคนภายใต้กรมธรรม์เดียวกันโดยมีผู้ใดผู้ถึงทำให้ เช่น นายจ้างหรือบริษัทฯ ที่ทำประกันกลุ่มให้กับพนักงาน โดยมีประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันชีวิตกลุ่มที่นิยมทำเพื่อให้สวัสดิการพนักงานมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น

 

- การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม: ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะต่างๆ (มือ เท้า สายตา) จากอุบัติเหตุ ซึ่งบางกรณี อาจมีเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลให้อีกด้วย

- การประกันสุขภาพกลุ่ม: ประกันสุขภาพกลุ่มจะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทั้งกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งประกันสุขภาพกลุ่มจากเจนเนอราลี่จะเป็นประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน และสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือเลือกซื้อแพ็กเกจเสริมของประกันสุขภาพกลุ่มได้ทั้งประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยนอก และประกันสุขภาพกลุ่มที่มีการรักษาทันตกรรมเพิ่มเติมได้อีกด้วย

2.ประกันแบบ  Key Man คือ การที่บริษัททำประกันชีวิตให้คีย์แมนของบริษัท (เจ้าของกิจการ กรรมการ ผู้บริหาร) แล้วบริษัทนำเบี้ยประกันมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อลดภาษีเงินได้นิติบุคคลวางแผนการเงินh    การออมเงิน    จัดการภาษี    ลงทุน    วางแผนมรดก    ประกันลดหย่อนภาษี    ประกันควบการลงทุน    ประกันโรคร้ายแรง   
อ้างอิง